Nota legal

1.- Objecte i Procediment de Contractació

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre TEAMPARTNERS, adjudicatari del servei municipal i l'Usuari prèviament registrat en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, del servei concret.

 

El procediment de contractació serà realitzat en català. L'usuari per poder accedir als serveis oferts per TEAMPARTNERS, haurà de registrar prèviament a través del llocs webs mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'Usuari ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits. Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, en aquest document trobareu tots els aspectes del procediment de contractació. Així mateix la plataforma de contractació del llocs webs informarà a l'Usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic, de totes les característiques rellevants del servei contractat. Si no rebés el mail de confirmació dins de les vint hores següents al moment de la compra, serà la seva única responsabilitat confirmar amb nosaltres l'aprovació de la transacció.

 

2.- Preu i termini de validesa de l'oferta

Els preus públics que s'indiquen respecte de cada producte o servei, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, podria incloure les despeses de gestió que ocasionalment el proveïdor de mitjans de pagament de TEAMPARTNERS pugui aplicar, per a això TEAMPARTNERS informarà de forma detallada a la passarel·la de pagament.

 

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats al llocs webs i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. L'usuari registrat assumeix que en tot cas la valoració econòmica d'alguns dels serveis podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament al moment de contractació. TEAMPARTNERS tractarà sempre de ser el més precís possible en la descripció dels serveis a les instal·lacions. No obstant això, no pot garantir que totes les descripcions són completes, actuals i lliures d'errors. L'Usuari reconeix i accepta que les descripcions de serveis, instal·lacions i contingut poden ser proporcionats per tercers i TEAMPARTNERS no pot verificar la total exactitud tota la informació. De tant en tant pot haver informació en el lloc web que contingui errors tipogràfics, inexactituds o omissions relacionades amb les descripcions d'esdeveniments, els preus o la disponibilitat. TEAMPARTNERS es reserva el dret de corregir qualsevol error, inexactitud o omissió i de canviar o actualitzar la informació en qualsevol moment sense previ avís (fins i tot després de confirmar l'esdeveniment, servei o activitat).

 

En tot cas si la quantitat pagada finalment per l'Usuari no és la correcta, entenent per això la que es trobi publicada als llocs web en el moment de la compra, l'Usuari tindrà dret a cancel·lar l'ordre de compra i TEAMPARTNERS li retornarà el import íntegre sempre que es trobi dins el període de desistiment i en tot cas sempre tindrà dret a rebre la diferència en el cas que es tracti d'un pagament superior a la quantitat correcta establerta.

Tot pagament realitzat a TEAMPARTNERS comportarà l'emissió d'un comprovant de pagament o factura a nom de l'Usuari registrat. Aquest comprovant o factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'Usuari registrat .Per a qualsevol informació sobre la compra, l'Usuari comptarà amb el correu electrònic piscinesestiu@teampartners.net. En tot cas s'ha d'indicar el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

 

3.- Mitjans de Pagament

El mitjà de pagament acceptat per efectuar la compra d'entrades, abonaments o serveis al llocs webs de TEAMPARTNERS serà mitjançant targeta de dèbit i / o crèdit. El procediment per al pagament es completarà mitjançant la redirecció a una plataforma externa (TPV Virtual) del nostre proveïdor de serveis de mitjans pagament.

 

Un cop confirmada la compra per part del nostre proveïdor extern, aquest retindrà l'import de la compra mentre l'esdeveniment es trobi pendent de confirmació, això és mentre no s'hagi assolit el llindar o quòrum mínim d'assistència, durant un total de fins a 45 dies naturals. En el cas que estigui comprant entrades per a un esdeveniment ja confirmat, l'import de la compra serà carregat directament a la targeta de crèdit de l'Usuari. En tot cas l'Usuari rebrà sempre un correu electrònic indicant si l'esdeveniment, producte o servei s'ha (I) confirmat o bé s'ha (II) cancel·lat per no haver aconseguit el seu llindar d'assistència (en cas de esdeveniment o servei).TEAMPARTNERS, sota el seu exclusiu criteri, podrà anul·lar o limitar transaccions quan tingui indicis de conductes contràries a les obligacions recollides en el present acord. Aquestes restriccions poden incloure comandes realitzades pel mateix Usuari, la mateixa targeta de crèdit, i / o ordres que utilitzen la mateixa adreça de facturació i / o direcció d'enviament. En el cas que es produeixin aquestes restriccions, TEAMPARTNERS li ho notificarà a través de qualsevol de les dades de contacte facilitades en el registre d'Usuari.

 

4.- Entrades, abonaments, activitats i l’accés a les instal·lacions

L'usuari podrà adquirir el dret d'entrada i/o abonament mitjançant el pagament previ indicat anteriorment. Amb el comprovant de compra l'usuari ha de personar-se en la instal·lació i presentant el DNI i aquest comprovant, podrà fer ús de les instal·lacions. En el cas que el producte adquirit sigui un abonament Familiar, el comprador ha de presentar el Llibre de Família, on constin els membres de la família en nombre d'elements no inferior al nombre de fills subscrits a l'abonament familiar, per poder gaudir del servei en la instal·lació. Així mateix, emplenarà un formulari (que també estarà disponible per ser descarregat des del lloc web www.piscinessantcugat.cat). L'Usuari es compromet a revisar la pàgina de termes i condicions del servei en la instal·lació, ja que li proporcionarà informació important sobre el funcionament de les entrades o abonaments que poden ser específics per a cada esdeveniment, activitat o servei. Per a qualsevol problema tècnic contacti amb piscinesestiu@teampartners.net

Serà responsabilitat de l'Usuari seguir les instruccions Cap entrada, abonament, servei, inscripció o esdeveniment, podrà ser directament o indirectament revenuda per un Usuari, així com tampoc es podrà cedir el servei a una altra persona llevat que es compti amb autorització per escrit de TEAMPARTNERS.

TEAMPARTNERS, així com qualsevol tercer autoritzat per TEAMPARTNERS a intervenir en l'esdeveniment, es reserven el dret de refusar l'acceptació, o expulsar qualsevol persona a causa de l'alteració de l'ordre públic, llenguatge vulgar o abusiu o incompliment de les normes de les instal·lacions, sense dret a cap reemborsament de qualsevol quantitat pagada.

TEAMPARTNERS, així com qualsevol tercer autoritzat per TEAMPARTNERS a intervenir en l'esdeveniment, es reserven el dret a revisar les pertinences dels assistents en l'accés a les instal·lacions per evitar la introducció de càmeres o qualsevol tipus d'instrument destinat a gravar imatge o so així com ampolles que continguin begudes alcohòliques o altres elements que puguin pertorbar l'experiència dins de la instal·lació. La negativa a cooperar amb aquesta finalitat pot comportar la negativa a accedir al recinte d'instal·lació sense dret a percebre cap reemborsament ni cap compensació.

 

5.- Dret de Desistiment

Durant el període de servei, previ a la confirmació d'un esdeveniment, activitat, o servei, l'Usuari que ha reservat la inscripció, entrada o abonament per a un esdeveniment o activitat, en els llocs web disposarà d'un termini de catorze (14) dies hàbils per desistir de la reserva, a comptar des del moment en que l'Usuari rebi el correu electrònic amb la confirmació efectiva de la compra.

 

L'exercici d'aquest dret no requereix que l'usuari justifiqui la seva decisió i per exercitar haurà d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte “desestimen” a piscinesestiu@tempartners.net indicant el seu nom o correu electrònic d'Usuari registrat, el nombre de la activitat o servei assignat per la nostra plataforma de contractació.

 

De la mateixa manera, quan l'Usuari realitzi una compra d'entrades, inscripcions, serveis o abonaments, una vegada un esdeveniment o activitat està confirmat no pot exercir el seu dret de desistiment. Així doncs no s'admetran devolucions d'entrades, inscripcions o abonaments per a accés a instal·lacions confirmats, llevat que el servei hagi estat cancel·lat per part de TEAMPARTNERS.

 

6.- Cancel·lacions

TEAMPARTNERS es reserva, amb el consentiment previ de l’Ajuntament de Sant Cugat,  el dret a cancel·lar tant els serveis, activitats, etc... en instal·lacions en campanya com els serveis en instal·lacions ja confirmats. Si bé la cancel·lació serà sempre una mesura excepcional per als casos fora del seu control com els provocats per relacions amb tercers o per successos de força major.

 

En cas de cancel·lació d'un servei per part de TEAMPARTNERS segons l'expressat anteriorment, l'Usuari tindrà dret a percebre el reemborsament a la targeta de crèdit original utilitzada per al pagament.

 

TEAMPARTNERS no serà en cap cas responsable davant l'Usuari per qualsevol pèrdua, dany o despeses ocasionades per o derivats de la cancel·lació de qualsevol servei.

 

7.- Protecció de Dades

Us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer de tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per portar a terme el vostre tràmit i sol·licitud. Les vostres dades seran conservades com a part dels procediments administratius de l’Ajuntament. Les vostres dades no seran cedides a tercers excepte que sigui necessari per portar a terme el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació vigent. Per a més informació consulteu la nostra política de privacitat (https://santcugat.cat/politica-privacitat). Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Atenció Ciutadana, Plaça de la Vila, 1 08172 Sant Cugat del Vallès, indicant “Ref. Protecció de dades” o bé exercir el seu dret a través de la Seu Electrònica  (https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=138&idnct=496&x=PXhroVa2kyfMI2MGtCXWKA)

 

8.- Independència de les clàusules

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions Generals fos nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. La declaració de nul·litat no invalida la resta del Contracte, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

 

9.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. TEAMPARTNERS i l'Usuari se sotmeten expressament qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes condicions generals, als jutjats i tribunals de Barcelona, a excepció d'allò legalment establert.